Vi søker ny sokneprest


Skårer menighet har stilling ledig som sokneprest. Søknadsfrist 12. januar.

 

Skårer sokn har omlag 24.000 innbyggere og ca 13.300  medlemmer og ligger i Lørenskog kommune, ca. 16 km fra Oslo sentrum. Kommunen er preget av brytningen mellom urban bebyggelse og tradisjonell landbruks- og skogbruksdrift. Områdene Losby og Østmarka byr på gode rekreasjonsmuligheter.Kommunen har en flerkulturell befolkning, og mange med annet kulturelt opphav bor i Skårer sokn. 

Skårer menighet har et rikt menighetsliv med mange tilbud for barn, ungdom, voksne og eldre. Kirken er i aktiv bruk gjennom hele uken. Menighetens visjon er "Nåde for alle - rom for deg", og menigheten legger vekt på å være åpen og inkluderende. 

Skårer kirke fra 1978 er en arbeidskirke med opp til 360 sitteplasser, og gudstjenestene holdes alle søn- og helligdager. Gudstjenester holdes også i Lørenskog kirke som er fra 1100 tallet. Lørenskog kirke ligger i nabosoknet Fjellhamar. Herfra forrettes så og si alle vielser og begravelser, og en god del dåp.

I soknet er det 5 kommunale barneskoler, 2 ungdomsskoler, APO-skolen, en videregående skole og to privatskoler. Prestene i Skårer deler på tjenesten i skolene og ved 3 sykehjem. i 2018 var det 55 dåpshandlinger, 124 konfirmanter, 15 vigsler og 108 gravferder. Den som blir ansatt går inn i turnus med de andre prestene i soknet. I Lørenskog kommune ligger også Akershus universitetssykehus som har egen prestetjeneste.

Staben består av 3 prester, kantor, kateket, diakon, trosopplærere, kirketjenere og ungdomsarbeider. Til sammen utgjør dette et godt og sterkt fagmiljø.
For menighetene i Lørenskog legges det opp til at soknepresten fungerer som teamleder for menighetsstaben. Dette skjer på fullmakt fra kirkeverge, prost og i noen grad fra menighetsrådet. Medarbeidersamtalene for de fellesrådstilsatte ivaretas av Kirkevergen selv. Vi søker en sokneprest som kan være en samlende lederskikkelse for det kirkelige arbeid i Skårer menighet, i godt samspill med andre ansatte, med frivillige og ikke minst med det nyvalgte Skårer menighetsråd. Målform i kirke og skole er bokmål. 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes på rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes, må delta i beredskapsvaktordning som omfatter flere prostier. 
Politiattest vil bli avkrevd. 

Arbeidsoppgaver
    •    Gudstjenester og kirkelige handlinger etter oppsatt arbeidsfordelingsplan
    •    Stabsmøter
    •    Menighetsarbeid
    •    Trosopplæring
    •    Besøk på institusjon
    •    Samtaler og sjelesorg
    •    Delta i prostiets og bispedømmets prestesamlinger
    •    Delta i arbeidsveiledning
    •    Delta i prostiets beredskapsordning
    •    Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet 

Kvalifikasjoner
    •    Medlemskap i Den norske kirke
    •    Cand.theol
    •    Praktisk teologisk utdanning
    •    Førerkort kl B. 
Personlige egenskaper:
    •    Samarbeids- og gjennomføringsevner
    •    Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
    •    Fleksibilitet og initiativ
    •    Gode formidlingsevner
    •    Et stekt engasjement for å motivere og inspirere medarbeidere og frivillige
    •    Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 

Vi tilbyr
    •    Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555
    •    Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
    •    Godtgjøring etter gjeldende regelverk
    •    Åndelig veiledning
    •    Bedriftshelsetjeneste

Les full utlysningstekst her.

Tilbake